Credits en algemene voorwaarden


Voorwaarden die de raming of de offerte altijd vervoegen


Elke offerte, uitgeschreven door Cloud Partners bvba, die deze voorwaarden voorafgaat is geldig gedurende twee maanden vanaf offerte datum te rekenen. Wanneer de klant deze offerte of de bestelbon die er op volgt tekent geldt dit als definitieve aanvaarding van deze offerte en de algemene verkoopsvoorwaarden van Cloud Partners bvba. De overeenkomst tussen Cloud Partners bvba en de klant bestaat uit de offerte, deze offerte voorwaarden en de algemeen geldende verkoops- en facturatie vorowxaarden van Cloud Partners bvba. De toepassing van enige contractuele voorwaarden van de klant wordt hierbij uitgesloten. In geval van strijdigheid tussen de offerte, bestelbon en deze voorwaarden zullen de algemene voorwaarden altijd voorrang hebben tenzij de offerte uitdrukkelijk bepaald dat ze primeert op de algemene voorwaarden.

Looptijd van de offerte


De overeenkomst wordt afgesloten voor een initiële duur van 24 maanden vanaf ondertekening van de offerte door de klant, en kan vroegtijdig worden opgezegd geheel naar de geest van het SaaS model. Na het verstrijken van deze initiële termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd telkens voor een periode van één jaar, tenzij de klant opzegt per brief of mail uiterlijk een maand voor de vervaldag, een tegenbericht voor ontvangst is ook bevestiging van de opzeg.

Als de klant de overeenkomst opzegt tegen de vervaldag mits inachtneming van de hierboven vermelde opzegtermijn, heeft Cloud Partners bvba het recht de geleverde diensten tegen de vervaldag stop te zetten en de Cloud applicaties offline te plaatsen.
Cloud Partners kan blok tarieven of voordeeltarieven aanwenden en die verbinden aan een termijn die moet worden nageleefd. Een goedkoper tarief verbonden aan een reductie maakt daar onder andere deel van uit. De sommen die nog openstaan bij het eenzijdig verbreken van de overeenkomst ten belope van de gegunde reductie zijn verschuldigd door de klant.

Levertermijnen en oplevertermijnen


De leveringstermijnen zijn indicatief en binden Cloud Partners bvba niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en geeft de klant evenmin het recht de overeenkomst te beëindigen of betaling op te schorten.

Rechten en plichten van de klant – Verantwoordelijkheden


De klant dient op tijd zijn beloofde medewerking aan het team van Cloud Partners bvba te verlenen, zoals bij voorbeeld het tijdig aanleveren van het juiste en volledige bronmateriaal, teneinde Cloud Partners toe te laten haar contractuele verplichtingen na te leven. Wanneer de klant hierbij in gebreke blijft, is Cloud Partners bvba bij rechte om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en zal Cloud Partners en zijn eventuele onderaannemers ontheven zijn van iedere verplichting, zonder dat de klant evenwel wordt ontslaan van diens verbintenissen in het kader van de overeenkomst.
Cloud Partners is niet verantwoordelijk voor enige tekorten in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten is aan een tekortkoming in hoofde van de klant. Bovendien erkent de klant dat, indien deze in gebreke blijft in de uitvoering van zijn verplichtingen overeenkomstig de afspraken en dit een impact heeft op de overeenkomst, Cloud Partners gerechtigd zal zijn de in de offerte vooropgestelde prijzen en het tijdsbestek aan te passen.
De klant waarborgt aan bvba Cloud Partners dat deze laatste gerechtigd is het door de klant aangeleverde bronmateriaal (bv. inhoud van websites, nieuwsbrieven, publiciteitsadvertenties, door de klant gevraagde aanpassingen (updates), keuze van domeinnamen) te gebruiken en te verwerken voor de doeleinden van de overeenkomst en dat dergelijk gebruik en dergelijke verwerking geen inbreuk zal plegen op de rechten van derden.

De klant waarborgt hierbij in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen teneinde gerechtigd te zijn het bronmateriaal aan het webteam of grafisch team van Cloud Partners bvba over te maken in het kader van de overeenkomst en Cloud Partners bvba toe te laten het bronmateriaal te gebruiken en te verwerken in het kader van de getekende afspraken volgesn offerte of bestelbon.

De klant waarborgt dat het verstrekte bronmateriaal correct en volledig is en erkent en aanvaardt dat Cloud Partners bvba geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de klant om de juistheid en volledigheid van het door de klant verstrekte bronmateriaal te verifiëren. Cloud Partners bvba is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant in dit verband.

De klant is aansprakelijk voor, en verbindt er zich uitdrukkelijk toe Cloud Partners bvba te vrijwaren voor, enige directe of indirecte schade (oa verlies van contracten, cliënten, opbrengst, winst, goodwill, reputatieschade) en kosten, geleden door Cloud Partners bvba in het kader van het gebruik en de verwerking van door de klant aangeleverd bronmateriaal, met inbegrip van enige schade die door Cloud Partners moet worden vergoed aan een derde en die een gevolg is van een aan de klant toewijsbare fout, niet naleving van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst of nog de onjuistheid van enige door de klant in deze overeenkomst verstrekte waarborg.

Levering van software


De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Cloudpartners voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Cloudpartners wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Cloudpartners leiden. Geen enkele overeenkomst met Cloudpartners brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Cloudpartners of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Beëindigen van de overeenkomst

Cloud Partners bvba is gerechtigd, zonder enige beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten bij eenvoudige schriftelijke kennisgave wanneer :
de klant in gebreke blijft enige in het kader van de overeenkomst verschuldigde som tijdig te betalen

of

de klant een van haar verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst niet nakomt en nalaat hieraan te verhelpen binnen een periode van 15 kalenderdagen vanaf ontvangst van een i

Voorwaarden

Music Hall centraliseert gedeelde documenten 15/12/2011

Music Hall centraliseert gedeelde documenten middels het gebruik van Filepartner.

Belgian Rally Championship website on line ! 11/4/2011

Belgian Rally Championship website on line ! Cloud Partners zet vandaag de gloednieuwe BFO-BRC website on line ...

Onze klanten

Meer weten?

Contacteer ons vandaag nog!

T +32(56)325027 T +32(56)731121

Facebook Twitter LinkedIn
VMWare      Citrix      Biass      HP      Cisco      EMC˛      Fujitsu      Belgacom      DBFact
 
Microsoft Gold Certified Partner      DNS.BE      EurID      Vasco